Nedskrivning av varelager ukurans

Hvis det er foretatt en regnskapsmessig nedskrivning for ukurans må denne nedskrivningen. Hvordan får jeg endret den skattemessige verdien på . Nedskrivning av anleggsmidler (dvs. immaterielle- eller varige driftsmidler) som. Observerbar ukurans eller fysisk skade på anleggsmidlet.

Regnskapsmessig kan varelageret nedskrives for ukurans. Avsetninger og betingede utfall er de områdene som en typisk tenker på som skjønnsmessige områder: ukurans på varelager , avsetning for dårlige betalere på .

Litt mer om verdsettelse av varelager. Hvis ukuransavsetningen er høyere enn nedskrivning for konkrete varer, må avsetningen underbygges . Det kan ikke, med virkning for beskatningen, foretas nedskriving p. Ukurans , (av kurant), det at en ubeskadiget vare bare kan ventes solgt til redusert pris. Landsskatterettens afgørelse. Varer: Hovedregelen er at varelageret vurderes til laveste av virkelig verdi og.

Beregning av skattemessig nedskrivning for tap på kundefordringer pr. Skatteloven og regnskapsloven har også forskjellige regler når det gjelder vurdering av varelager (ikke skattemessig nedskrivning for ukurans ) . Varelageret kan så nedskrives til en lavere værdi.

Den tekniske eller økonomiske ukurans skal kunne bevises: Salget skal være faldet . Samtidig øges risikoen for nedskrivning som følge af ukurans. Information omkring regler for nedskrivning af eget varelager. En sådan nedskrivning på grund af ukurans eller lign. Manglende nedskrivning til virkelig verdi som følge av ukurans eller fall i. For feks varelager vil man ikke få fradrag skattemessig for ukurans før.

Kontroll med og verdsettelse av varelager kan være en kritisk faktor for et. Det røde flagget knyttet til overvurdert varelager er at det øker mer i . Dette varelageret har en ukurans på kr. Liste over det samlede varelager ved regnskabsårets slutning.

Dokumentasjon av varelager skal inneholde en spesifisert oppstilling over varens art,. Det er opplyst av varelageret pr.